1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Czworobok Michaelisa

Prócz powyżej podanych wymiarów, odróżniamy kąt nachylenia miednicy (ryc. 71). Miednica jest nachylona względem długiej osi ciała. Miarą tego nachylenia jest kąt pomiędzy sprzężną anatomiczną a linią poziomą. Jest to kąt nachylenia miednicy, który w pozycji sto-jącej wynosi 50—60°. Kąt nachylenia wychodu tworzy wymiar prosty wychodu z poziomem i mierzy 10—12°. Prócz tego odróżniamy tzw. nachylenie sprzężnej normalnej, która biegnie między górnym brzegiem spojenia ło-nowego a środkiem 3 kręgu krzyżowego. Kąt jej z linią poziomą wynosi 30°.

Pochwa

Pochwa (vagina, colpos) stanowi kanał o długości 10 – 12 cm, szerokości 3-4 cm, łączący przedsionek pochwy z macicą. Światło pochwy stanowi poprzeczną włosowatą szparę, W czasie miesiączki służy jako kanał, przez który wydobywa się wydzielina miesiączkowa. W czasie spółko- wania ściany pochwy obejmują prącie. Nasienie męskie w czasie wytrysku złożone zostaje w pochwie, co umożliwia proces zapłodnienia. W czasie porodu rozpulchnione ściany pochwy stanowią część kanału rodnego przez który płód wydostaje się z macicy na zewnątrz organizmu kobiety.

Próba Spiegelberga

Stwierdzenie tych fizykalnych cech tkanki rakowej, które polegają na nieela- stycznym stwardnieniu części zajętych przez nowotwór, dalej sklonr ości do tworzenia się owrzodzeń, zwłaszcza w okolicy ujścia zewnętrznego, oraz łamliwości i kruchości, które ułatwiają krwawienia urazowe, nakazuje wykonanie badania mikroskopowego, gdyż tylko w ten sposób ustala się pewne rozpoznanie.

W pewnych jednak przypadkach wątpliwości nasuwające się badającemu uprawniają do zastosowania pomocniczych metod, których celem jest wykazanie nieprawidłowego zachowania się tkanki w obrębie owych miejsc podejrzanych. Do metod tych należy:

Opisana już wyżej próba Schillera. Wykonuje się ją we wzierniku. Jest to próba dowodząca niezwykłej kruchości tkanki rakowej. Polega ona na możności szczególnie łatwego wprowadzenia guziczka sondy macicznej w głąb utkania nowotworowego, które nie stawia takiego oporu, jak prawidłowo zachowująca się szyjka maciczna.

Określenie niepłodności pierwotnej

Niezbyt wyjaśniona jest dotąd sprawa wpływu ogólnych warunków na niepłodność płciową. Mogą one wpływać na nią albo w kierunku dodatnim, albo ujemnym. Wiek małżonków ma duże znaczenie dla powstawania ciąży, przy czym wiek kobiety ma o wiele większe znaczenie niż wiek mężczyzny. Pewne dane statystyczne przemawiają za tym, że kobiety, które wychodzą za mąż po czterdziestce, nie mają zwykle potomstwa (około 85%).

Ze względu na różnorodność przyczyn wywołujących niepłodność kobiet i ze względu na niemożność określenia w wielu przypadkach, dlaczego kobieta nie zachodzi w ciążę, przyjęty został w praktyce ginekologicznej podział przypadków niepłodności nie według stwierdzonych podstaw anatomicznych i fizjologicznych lub patologicznych, ale według danych zebranych w czasie badania

Wykazanie ciał rujopędnych

– 1innych), nie zyskały popularności. Opisywano również metody chemiczne wykazania obecności estradiolu, nie są one jednak ani tak czułe, ani tak dokładne, jak metody biologiczne.

Zgwałcenie

– Zagadnienia społeczno-prawne Istota przestępstwa zgwałcenia

– 1. Rozpatrując istotę przestępstwa zgwałcenia, poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jakie dobra, wartości ludzkie, społeczne są głównym przedmiotem zamachu ze strony sprawcy zgwałcenia, jaka jest zasadnicza treść krzywdy doznanej przez jego ofiarę. Przedmiot zamachu, jak również krzywda doznana przez osobę zgwałconą mogą wprawdzie być zróżnicowane w konkretnych sytuacjach nie tylko pod względem ich natężenia, ale i charakteru. Zakładamy wszelako, że można wyśledzić stypizowany przedmiot zamachu w każdym fakcie zgwałcenia, że można pokusić się o ogólną charakterystykę krzywdy wyrządzonej ofie- rze. Zazwyczaj sprawca przestępstwa atakuje równocześnie różne wartości, ofiara doznaje nie jednej krzywdy, ale przeżywa ich wiele. Toteż podkreślamy, że chodzi o wykrycie głównego kierunku zamachu ze strony sprawcy, najbardziej bolesnej krzywdy, która dzieje się ofierze przestępstwa. Tylko bowiem tą drogą możemy dotrzeć do istoty zła zawartego w przestępstwie zgwałcenia.

Bliźnięta jednojajowe

Należy przypuszczać, że bliźnięta jednojajowe powstają wskutek zapłodnienia jednego jaja, zawierającego dwa jądra. Jednakże obserwacje na zwierzętach zdają się potwierdzać przypuszczenie, że ciąża bliźniacza jednojajowa może powstać przez podział jednej tarczy zarodkowej, co u zwierząt zależy od różnych czynników hamujących rozwój jaja. Czy w tych przypadkach zapłodnienie następuje jednym, czy dwoma plemnikami, nie wiadomo. Ostatecznie obie tarczki zarodkowe znajdują się w jednym pęcherzyku i dlatego kosmówka jest wspólna (ryc. 116), a nawet w wyjątkowych przypadkach, gdy obie tarczki leżą blisko siebie, wytwarza się wspólna owodnia. Oba łożyska są ściśle .z sobą zrośnięte, tworząc jedną całość, bez przegrody i .połączenia naczyniowe między nimi są tak ściśłe, że w jednym kosmku krążenie żylne należy do jednego, a tętnicze do drugiego płodu. W ten sposób powstaje jakby trzecie wspólne dla obu płodów krążenie łożyskowe.

Aktualna sytuacja życiowa

Skłonności poli- i monogamiczne {poli- i monoandryczne) mogą się przejawiać w człowieku z różną siłą w zależności od jego aktualnej sytuacji życiowej – na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

CHOROBY UMYSŁOWE I NERWOWE

Zaburzenia psychiczne i nerwowe odgrywają dużą rolę w patogenezie pewnych przypadłości ginekologicznych, przede wszystkim czynnościowych. Wbrew dawniejszym zapatrywaniom niektóre objawy chorobowe w obrębie kobiecych części rodnych (przeczulica macicy, jajników i więzadeł krzyżowo- macicznych), a także wyraźne jednostki kliniczne, jak np. pochwica, oziębłość płciowa, pewne typy bolesnego miesiączkowania i zaburzeń miesiączkowych, uplawy, świąd itd. uważane są dziś w ginekologii za stany chorobowe, mogące pozostawać w związku z jednorazowymi lub wielokrotnie się powtarzającymi urazami psychicznymi. Niezależnie od konfliktów etycznych i wstrząsów psychicznych decydujące znaczenie mają wielokrotnie procesy asocjacyjne, a więc odruchy warunkowe, pochodzenia psychicznego. Zmiany anatomiczne w kobiecych gruczołach płciowych trafiają się również w następstwie ciężkich urazów psychicznych, są one jednak znacznie rzadsze i dotyczą głównie pęcherzyków Graafa.

Seksualność w sensie ogólnospołecznym

Seks w sensie biologicznym jest widziany przez socjologa jako transfer dla kultury, jest „obudowany” wzorami kulturowymi i plastycznymi. Przypisuje mu się znaczenia wykraczające poza to, co zawierają w sobie czynności seksualne, pojęte jako kontakt organów seksualnych,' i efekt ich działania (orgazm, prokreacja, ból). Nie tylko czynnościom, ale i ludziom, którzy je wykonują, przydaje się wartości określone kulturowo bądź sami wykonawcy przypisują je sobie zależnie od kontekstu (np. aktywność seksualna jako dająca wysoki czy niski status lub też podnosząca samopoczucie). ,