1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

OBJAWY ZE STRONY UKŁADU NERWOWEGO

Objawy działania niepożądanego na ośrodkowy układ nerwowy mogą być wynikiem wpływu leku na całą substancję szarą mózgu bądź efektem toksycznego uszkodzenia neuronów niektórych tylko ośrodków nerwowych. Mogą to być objawy czasowej tylko dysfunkcji tych ośrodków, co zdarza się częściej, lub dłużej trwającego uszkodzenia komórek układu nerwowego, zwłaszcza przy podawaniu leków mających tendencję do kumulowania się spotyka się to rzadziej.

Leczenie jodem radioaktywnym w połączeniu z LBA

Próby zastosowania innych LBA w leczeniu nadczynności tarczycy wykazały, że propranolol hamuje najskuteczniej jej objawy obwodowe. Słab sze i niepełne działanie wykazywał alprenolol 1994], oksprenolol [376], pindolol [39] oraz praktolol [997], Znaczną wartość leczniczą przypisuje się sotalolowi, który u chorych z nadczynnością tarczycy wydatnie zmniejsza liczbą uderzeń serca na minutą, znosi drżenie kończyn, nieruchomość spojrzenia, nienadążanie powiek za gałką oczną [416], nie zmieniając stężenia wolnej tyroksyny ani trijodotyroniny w surowicy krwi [1046]. Nie daje też żadnych objawów niepożądanych. Wskazaniem do podawania LBA są również przełomy tyreotoksyczne występujące często u chorych z ciężką nadczynnością tarczycy po zabiegach na tarczycy. Przełomom tym towarzyszą: wysoka temperatura ciała, niemiarowość serca, pocenie się, drżenie mięśniowe i zaburzenia psychiczne. Zespół tych objawów cofał się po zastosowaniu propranoiolu w dawce 1 mg/min dożylnie [995],

Przejawy nefropatii kolistynowej

Fenazopirydyna może powodować białkomocz, a niekiedy nawet ostrą niewydolność nerek ze zwyrodnieniem nabłonków cewek zbiorczych.

ZAPALENIE ESICY i ODBYTNICY

Niektóre schorzenia kiszki esowatej mogą wpływać niekorzystnie na kobiece narządy rodne. Wypełnienie esicy kałem powoduje -już w warunkacli prawidłowych – przesunięcie macicy ku przodowi i do boku. Jeśli występuje skłonność do zalegania kału w jelicie grubym i jeśli sama esica jest dłuższa, zmienić się może położenie nie tylko macicy, ale i jej przydatków.

Zespół stomatologiczny

Opieka stomatologiczna jest integralną częścią opieki zdrowotnej. Na opiekę stomatologiczną składa się działalność profilaktyczna, lecznicza i rehabilitacyjna. Działalność profilaktyczna (zapobiegawcza) ma na celu niedopuszczenie do powstania choroby, a działalność rehabilitacyjna — przywrócenie czynności narządu żucia, jeśli choroba lub leczenie upośledziło czynność. Najprostszym przykładem może być profilaktyka fluorowa, mająca zapobiec powstawaniu próchnicy zębów. Działalność lecznicza jest konieczna, jeśli próchnica już powstanie, a rehabilitacyjna — jeśli uzupełnia się braki zębowe, powstałe właśnie wskutek niedoskonałej działalności profilaktycznej i leczniczej. Z powyższego wynika niezwykle ważna rola zapobiegania w opiece stomatologicznej.

Zakażenia bakteryjne

Zakażenia bakteryjne mogą być wywołane zarówno przez bakterie Gram-dodat- nie, jak i Gram-ujemne, takie jak Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae czy Pseudo- monas aeruginosa (33). W ostatnich latach obserwuje się wzrost zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, wśród których wymienia się m.in. Staphylococcus aureus i Streptococcus vińdans (13). Zakażenie Streptococcus viridans może być przyczyną wstrząsu endotoksycznego (29). U chorych po przeszczepieniu narządu zakaże-nie bakteryjne występuje najczęściej w ciągu 3-0 dni po zabiegu i manifestuje się suchym kaszlem (27). Ze względu na immunosupresję nie zawsze stwierdza się podwyższoną ciepłotę ciała. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej wystę-pują zmiany ogniskowe lub, w przypadku tworzenia się ropni, guzy i jamy (14). W zasadzie powinno obowiązywać leczenie zgodnie z antybiogramem. W prak-tyce najczęściej stosuje się leczenie empiryczne, gdyż stan pacjentów nie pozwala na wdrożenie diagnostyki inwazyjnej (1-0,19) (ryc. 1). Zaleca się łączne podawa-nie cefalosporyny III generacji i aminoglikozydu (21, 38). Efekt terapeutyczny osiąga się średnio u 7-0 % chorych (8).

Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy ma kształt wydłużonej rurki, zbudowanej z warstwy komórek nabłonkowych otoczonych warstwą mięśni. Dzieli się on na 3 odcinki: jelito przednie, środkowe i tylne (ryc. 5.2), z których tylko środkowe rozwija się z endo- dermy. Jelito przednie i tylne powstają z ektodermy i wysłane są chitynowym oskór- kiem, który jest zrzucany w czasie linienia stawonoga.

Bół w czasie urazu krążków w kręgosłupie

Jeśli uszkodzony krążek leży poniżej 4 korzenia lędźwiowego, jak to najczęściej występuje, ból jest odczuwany w pośladku oraz na tylnej powierzchni uda. Poniżej kolana ból odczuwany jest na bocznej powierzchni łydki w okolicy stawu skokowego, na grzbiecie stopy lub na tylnej powierzchni łydki, w okolicy pięty i na podeszwie stopy, w zależności od zajętego korzenia .

Osteoarthritis

Choroba towarzyszy często takim stanom, jak zesztywniały staw biodrowy lub niewyrównane skrócenie jednej z kończyn dolnych, powodujące asymetryczne naciski i obciążenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Zwyrodniające zapalenie stawów między kręgowych objawia się tępymi bólami w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szczególnie dokuczliwymi rano, po wstaniu z łóżka zaostrzenia dolegliwości związane są ze zmianami pogody.

White i Wiltse

White i Wiltse wyraźnie zaznaczają, że nazbyt często jeszcze lekarze skłonni są łączyć bóle krzyża u chorych operowanych z rozległą laminektomią i następczą niestabilnością. Autorzy ci po analizie dużej liczby operowanych przypadków oraz szerokiej ankietyzacji środowiska doszli do wniosku, że dzięki właściwej selekcji przypadków można wykonywać rozległą laminektomię bez obawy powstawania niestabilności.