1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

ZAPOBIEGANIE ZAJŚCIU W CIĄŻĘ (contraceptio)

Na ogół wskazaniem do używania środków zapobiegających zajściu w ciążę są tego rodzaju warunki osobnicze, które uprawniają w razie zajścia kobiety w ciążę do przerwania jej ze względów zdrowotnych, a więc w razie stwierdzenia schorzeń, w których ciąża zagraża życiu, np. poważnych wad serca, płuc, nerek, stanów daleko posuniętej niedokrwistości, w ciężkich organicznych schorzeniach itd.

STERYDOGENEZA

Związki chemiczne wykazujące aktywność biologiczną estradiolu nazywamy estrogenami. Zarówno estradiol 17-p, jak i estron produkowane są w jajnikach i korze nadnerczy, natomiast trzeci z klasycznych estrogenów – estriol wydaje się być związkiem powstającym w wyniku metabolizmu dwóch poprzednio wymienionych hormonów. Jajniki produkują estradiol, estron, progesteron, 17-a-hydroksyprogesteron, testosteron oraz androstendion. Związki te powstają zarówno w komórkach warstwy ziarnistej pęcherzyków, jak i w komórkach tekalnych ciałka żółtego. Progesteron i 17-a-hydroksyprogesteron powstające w komórkach błony ziarnistej ciałka żółtego gromadzą się głównie wskutek bloku 17-desmolazy, a więc na tym etapie sterydogenezy następuje jej przerwanie i hormony są wydalane z ciałka żółtego do krwiobiegu. Stwierdzono produkcję dehydroepiandrosteronu, androstendionu i testosteronu oraz w śladowych ilościach wcześniej wspomnianych hormonów we wnęce zrębu jajnika.

Istnienie pierwotnej gruźlicy jajowodów

W dalszym swym rozwoju proces chorobowy zajmuje i inne gruczoły chłonne, ale to już nie dowodzi, że mamy do czynienia z ogniskiem pierwotnym gruźlicy. Natomiast brak zmian gruczołowych wyłącza tę możliwość i bez stwierdzenia równoczesnego schorzenia gruźliczego odpowiednich gruczołów chłonnych nie można danego ogniska gruźliczego uważać za zmianę pierwotną.

Rozpoznanie gruźlicy pierwotnej narządów płciowych za życia kobiety może być zatem tylko prawdopodobne, a wchodzi w grę wówczas, jeśli wykażemy, iż i) miejscem wtargnięcia prątków gruźlicy do ustroju jest narząd rodny, 2) mimo szczegółowych badań klinicznych nie ma poza narządami płciowymi żadnego ogniska gruźliczego i 3) że proces gruźliczy szerzy się z narządu płciowego.

Wpływ hormonów płciowych na ośrodki mózgowe

Problemem, który interesuje nas obecnie, jest wpływ hormonów płciowych na ośrodki mózgowe, powodujący ich trwałe zróżnicowanie w kierunku męskim lub żeńskim, które dokonuje się pod koniec okresu płodowego lu’b w okresie neonatalnym. Badania Phoenixa i współpracowników (wyniki opublikowano w roku 1959) wykazały, że podanie testosteronu samicom świnek morskich w ostatnich dniach życia płodowego prowadzi nie tylko do maskulinizacji ich zewnętrznych narządów płciowych, lecz również do zmiany zachowania zarówno w okresie młodzieńczym, jak i w okresie dojrzałości. Stwierdzono mianowicie zaburzenia zachowania żeńskiego oraz pojawienie się zachowania męskiego. Efekt ten był ograniczony jedynie do osobników genetycznie żeńskich, natomiast osobniki męskie, którym podobnie podano testosteron, nie wykazały żadnych wyraźnych różnic, zarówno pod względem budowy, jak i zachowania. Dalsze badania wykazały, że efekt ten był trwały oraz że maskulinizacja osobników genetycznie żeńskich może być znacznie wzmocniona przez podawanie dużych ilości androgenów w okresie szczególnej wrażliwości, pod koniec życia płodowego (Goy i wsp., 1962 Goy, 1966). Podawaniem androgenów w okresie dojrzałości nie udało się wywołać podobnych zmian, jakie powodowało podawanie ich w okresie płodowym (Phoenix i wsp., 1959) i dlatego wysunięto hipotezę, że androgeny w okresie płodowym oddziałują na ośrodki mózgowe w ten sposób, iż określają ich determinację w kierunku męskim.

Zachowania normalne, odchylenia i zboczenia seksualne

Między praktykami i zachowaniami wchodzącymi bez zastrzeżeń w zakres normy seksualnej a tymi, które kwalifikowane są jako patologiczne

PRZEPUKLINY I PRZEMIESZCZENIA DO NICH KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

Przepuklina pachwinowa (hernia inguinalis) zdarza się u płci żeńskiej o wiele rzadziej niż u męskiej, gdyż processus vaginalis peritonei jest u dziewcząt na ogól węższy niż u chłopców i zamyka się wcześniej.

MODEL MECHANIZMU CZYNNOŚCI SEKSUALNO-EROTYCZNYCH

W powyższych rozważaniach używaliśmy enigmatycznego nieco określenia „napięcie seksualne”, preferując hipotezę utożsamiającą ośrodek pozytywnego wzmocnienia (przyjemności) z ośrodkiem pobudzenia seksualnego. Jest to ujęcie wygodne, zwłaszcza że pozwala na wykorzystanie niektórych założeń i interpretacji z kręgu psychoanalizy, niemniej jednak dochodzimy do momentu rozważań, w którym musimy poddać ten pogląd rewizji. Wymaga tego prosty fakt oparty na stwierdzeniu neuro- fizjologów, iż wszelkie ośrodki odruchów bezwarunkowych, które możemy utożsamiać z pojęciem podkorowych ośrodków popędowych, funkcjonują jako pary ośrodków antagonistycznych. Na przykład w .ośrodku pobudzenia pokarmowego istnieje ośrodek nasycenia i ośrodek głodu. Pobudzenie ośrodka głodu wywołuje wzmożenie apetytu, aż do polifagii włącznie, podrażnienie zaś ośrodka sytości może nawet spowodować zgon z powodu zagłodzenia się, i to u istoty przebywającej wśród obfitości pokarmu.

Jak chorując korzystać z pomocy zdrowych?

Żadna okazja nie daje lepszego świadectwa gotowości domowników, rodziny i przyjaciół do służenia nam, jak znalezienie się przez nas w sytuacji pacjenta. Aby jednak tę opiekę nad nami pozbawić cech żywiołowości, w której zawsze jest sporo udawania, zamiast rzetelnego wysiłku, postępujemy, jak następuje:

Płeć gonadałna i płeć somatyczna

Poczynając od 6 tygodnia zaczyna się różnicowanie struktury jąder – powstają cewki nasienne i komórki śródmiąższowe. Jajnik wprawdzie rośnie, ale jego histologiczne różnicowanie się jest nieuchwytne. Czynniki, które decydują o różnicowaniu gruczołów płciowych są mało znane. Przypuszcza się, że oba chromosomy płciowe odgrywają w tym procesie znaczną rolę, ale nie znamy mechanizmu ich działania. Nie wiadomo nawet, czy działają bezpośrednio czy za pośrednictwem uaktywniania genów w innych chromosomach. W ostatnich czasach zwrócono uwagę na współudział antygenu H-Y w tym procesie, ale nie jest jasne, czy jego obecność jest przyczynowo związana z różnicowaniem jąder, czy też jest jedynie biernym objawem tego procesu.

Okresowe zmiany w jajniku

Okresowe zmiany w jajniku i w błonie śluzowej macicy odbywają się. Zmiany okresowe występują tylko w jajniku, a do zmian w błonie śluzowej trzonu nie dochodzi. Zmian okresowych w jajniku nie ma, a sam jajnik: