1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Mechanizm ośrodkowego działania propranololu i innych LBA

Stwierdzono, że propranolol, oksprenolol, aiprenolol i praktolol podawane codziennie przez tydzień [546] nie wpływają na zawartość, rozmieszczenie i metabolizm amin katecholowych w mózgu szczura. Dziewięcioty- godniowy okres podawania LBA powoduje nieznaczne przesunięcia w zawartości amin katecholowych w mózgu 1679], tj. zwiększenie zawartości amin po podawaniu toliprololu, zmniejszenie zawartości po podawaniu ni- fenalołu- i brak zmian po podawaniu propranololu. Dopiero sześciomiesięczne codzienne podawanie alprcnololu wywołało znamienne zmniejszenie zawartości dopaminy, noradrenaliny i serotoniny w większości struk- tiir nerwowych [459],

Mechanizm ośrodkowego działania propranololu i innych LBA nie jest wyjaśniony. Początkowo przypuszczano, że blokada p-adrenergiczna ośrod- kpwych struktur adrenergicznych zmniejsza węglowodanowe przemiany w mózg,u [292], o czym świadczyłoby zwiększenie zawartości glikogenu w mózgu myszy po podaniu propranololu. Ostatnie badania [595] nie wykazały jednak korelacji pomiędzy aktywnością p-adrenolityczną LBA a ich działaniem na glikolizę, glikogenolizę i wychwyt glukozy przez mózg myszy.

W związku z różnorodnością strukturalną LBA i różnicami w polarności cząsteczek istotne ograniczenie w interpretacji ich ośrodkowego działania stanowi zdolność LBA do przenikania z krwi do mózgu. Niektórzy autorzy wiążą neurodepresyjne działanie propranololu z jego właściwościami lipo- filnymi uwarunkowanymi obecnością rodnika naftylowego w cząsteczce leku [18, 598, 7171.

About The Author

admin

Leave a Reply