1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Medycyna

Fenomenologiczne aspekty zgwałceń

– 1. Przez „aspekty fenomenologiczne” rozumie się te objawy i cechy przestępczości, które odzwierciedlają się w sposobie zachowania sprawcy, w stanie jego psychiki w chwili czynu, w okolicznościach czasowych, miejscowych i sytuacjach związanych z przestępstwem. Oczywiście te objawy znamionujące zjawisko mają swe odbicie także w omawianych już wskaźnikach wieku, płci, wykształcenia itp.

Niespecyficzne i społeczne aspekty zachowania seksualnego człowieka

W społecznościach ludzkich istnieje mnogość rozmaitych hierarchii, nierzadko wzajemnie się przenikających. Funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie związane jest z koniecznością uzyskiwania świadczeń, koncesji i współpracy. W relacji „z góry w dół” bywa w tym celu wykorzystywana „moc socjologiczna” (Mazur, 1976), egzekwowana za pośrednictwem nakazu, zapłaty itp. W relacji „z dołu do góry” bywają w tym samym celu wykorzystywane zachowania redukujące agresję bądź zjednujące przychylność (gesty wyrażające podporządkowanie, słowa wyrażające prośbę), Do garnituru zachowań redukujących agresję (zjednujących przychylność) bywają też włączane zachowania seksualne. Można by to nazwać „mocą biologiczną” (w odróżnieniu od „mocy fizjologicz- ss Seksuologia biologiczna nej”, która oznacza fizyczną zdolność do wykonania pracy – patrz Mazur, 1976). Nadskakujące zachowanie się mężczyzn wobec wpływowych lub choćby tylko w wąskim zakresie decydujących kobiet kokieteryjne, zalotne zachowanie się kobiet wobec znaczących i zdolnych do podjęcia pożądanych decyzji mężczyzn komplementujące werbalizacje, adresowane do cech fizycznych – wszystko to może wchodzić w zakres niespecyficznych zachowań seksualnych. Jeszcze bardziej widoczne jest to wówczas, kiedy np. kobieta, pragnąca uzyskać pozytywną dla siebie decyzję mężczyzny, w sprawie nie mającej związku z seksualnością, rozmyślnie odsłania część ciała wzbudzającą pożądanie mężczyzny. Tego rodzaju zachowania, podejmowane najczęściej z wyrachowaniem, mają zazwyczaj zrytualizowany, symboliczny charakter. Niepodobna nie dostrzec ich podobieństwa do prezentacji obserwowanej u Naczelnych. Szczególnie zaskakujące jest jednak to, iż zachowania takie są niejednokrotnie skuteczne, mimo że obie strony są świadome ich symboliczności: kobieta z góry i przez cały czas wie, że (zazwyczaj) nie zamierza rozwijać interakcji seksualnej, zaś mężczyzna, zdając sobie sprawę z tego (zazwyczaj), nie usiłuje podejmować takiej interakcji. Działanie bodźca kluczowego zostaje ograniczone do redukcji agresji i wytworzenia więzi. Nie trzeba podkreślać, że w odróżnieniu od Naczelnych człowiek nie zawsze reaguje na takie zachowanie stereotypowo. Pozytywna reakcja mężczyzny może ulec świadomemu zahamowaniu, decyzja, która miała być wymuszona „mocą biologiczną”, może być oparta na przesłankach niezależnych od występującego bodźca kluczowego bądź też omawiane zachowanie może spowodować oburzenie lub frustrację – iw ślad za tym decyzję nieprzychylną. Te wielorakie, typowo ludzkie możliwości w niczym nie zmieniają istoty sprawy: niespecyficzne zachowanie seksualne występuje także w świecie ludzi i bywa skuteczne. Wydaje się, że ten fakt można uznać za jeden z argumentów przemawiających za istnieniem u człowieka WMW zachowania seksualnego i związanych z nim bodźców kluczowych.

Istota karalnych przejawów ekshibicjonizmu

Analizę istoty czynów ekshibicjonistycznych (oczywiście w ich ujęciu seksuologicznym jako publiczne manifestowanie nagości ciała) warto poprzedzić kilkoma refleksjami natury ogólnej. Była już mowa o tym, że poczucie własnej nagości nie pochodzi z „natury”. Jak pisze filozof, „prawdą człowieka jest jego nagość”, mówimy potocznie o „nagiej prawdzie”. Na dnie zjawiska ekshibicjonizmu leży poczucie obcości wobec świata kultury, ekshibicjonizm wyraża utajone pragienie powrotu do stanu natury, do „siebie”, albowiem w samowiedzy „bycia człowieka” tkwi rozdwojenie na opozycyjne względem siebie pierwiastki natury i kultury. H, Schelsky (Soziologie und Sexualität, 1963) sprowadza przejawy ekshibicjonizmu do zastępczego zaspokajania popędu seksualnego przez częściowe partnerstwo (to częściowe partnerstwo może przejawiać się w skłonnościach do voyeryzmu). W świetle tych refleksji skłonności ekshibicjonistyczne nie muszą uchodzić za wyraźny objaw psychopatologii.

Cykl jajnikowy – kontynuacja

Komórki otaczające komórkę jajową w rosnącym mieszku jajowym są nazywane komórkami ziarnistymi. Przy rozrastaniu się mieszka jajowego wewnątrz komórek ziarnistych wytwarza się jamka (antrum folliculi), wypełniona płynem pęcherzykowym, a na jego podstawie, zwykle po stronie odwrotnej od powierzchni jajnika, ułożona jest komórka jajowa. W trakcie dojrzewania mieszka jajowego osłonka wewnętrzna powiększa się i unaczynia, podczas gdy komórki ziarniste pozostają poza bezpośrednim dopływem krwi. Dojrzewający mieszek jajowy drugiego rzędu, zwany także pęcherzykiem Graafa 1 pod wpływem procesów sterowanych hormonalnie kończy pierwszy podział mejotyczny, przemieszcza się do powierzchni jajnika i pęka uwalniając jajo. U kobiety owulacji pod wpływem LH podlega zwykle tylko jeden pęcherzyk Graafa.

Potrzeba seksualna – rozwinięcie

Na przełomie wieku przedszkolnego i szkolnego wzrastają zainteresowania zagadnieniami seksualnymi. Dzieci interesują się własnymi narządami płciowymi, obnażają się, chętnie oglądają narządy płciowe innych osób oraz chętnie organizują zabawy połączone z przebieraniem się, obnażaniem i dotykaniem. Mimo że w czasie tych zabaw, połączonych z wzajemnym dotykaniem, dochodzi czasem do erekcji, nie można z całą pewnością stwierdzić, czy wynikają one z potrzeby seksualnej, czy też uwarunkowane są raczej ciekawością, wynikającą z pragnienia zaspokojenia potrzeby poznawczej. Jak wykazują obserwacje dzieci oraz badania eksperymentalne nad małpami Macacus rhesus, zarówno ścisły kontakt z matką w ciągu pierwszych lat życia, jak i późniejsze zabawy dziecięce odgrywają pozytywną rolę w rozwoju emocjonalno-seksualnym. W doświadczeniach tych wykazano, że małpy pozbawione możliwości rozwoju kontaktów społecznych i emocjonalnych przez odizolowanie ich od matek nie potrafiły w wieku dojrzałym podejmować prawidłowych kontaktów seksualnych. Podobny efekt wywierało pozbawienie małych małp kontaktu socjalnego z innymi małpami. Po osiągnięciu dojrzałości małpy te nie tylko nie potrafiły nawiązywać kontaktu socjalnego, ale nie umiały również zachowywać się w sposób zmierzający do uzyskania zaspokojenia seksualnego. Wiele obserwacji wskazuje na to, że wszelkie formy kontaktów społecznych wykazywane przez dzieci, a między innymi niedojrzałe formy aktywności seksualnej (gry i zabawy o zabarwieniu seksualnym, pieszczoty i pocałunki), zdają się mieć pozytywne znaczenie dla podjęcia prawidłowych kontaktów seksualnych w wieku dojrzałym. Są więc wprawdzie infantylną, lecz pozytywną fazą rozwoju emocjonalno-seksualnego. Ich pozytywną rolę tłumaczy się m.in. tym, że – jak wiadomo – podstawowe mechanizmy biologiczne leżące u podłoża funkcji fizjologicznych przejawiają się w postaci niespecyficznych stanów napięcia. Stany te, m.in. pobudzenie seksualne, aby mogły ulec redukcji, muszą zostać prawidłowo rozpoznane, a poza tym osobnik musi się nau- ' czyć sposobów tej redukcji. Wyuczenie to następuje właśnie w toku zabaw dziecięcych oraz zachowań imitacyjnych.

Obecnie posiadamy znakomitą biologiczną próbę ciążową

Obecnie posiadamy znakomitą biologiczną próbę ciążową, podaną przez Aschheima i Zondeka w 1928 r., oraz jej odmianę, opracowaną przez Friedmanna w 1929 r. Obie te metody w wątpliwych przypadkach ciąży mają bardzo rozległe zastosowanie. Polegają one na stwierdzeniu zmian, jakie występują w jajnikach niedojrzałych płciowo myszek lub królic, pod wpływem wstrzykiwania moczu kobiet ciężarnych. Mocz ich zawiera ciała podobne w działaniu do hormonów zaledwie 48 godzin. Mocz badanej wstrzykuje się jednorazowo do żyły usznej, w ilości od 10 do 20 cm. Próby -te dają 90 do 98% wyników zgo’dnyich z rzeczywistością.

Wody siarczane

– b) WODY SrARCZANE

Wodami siarczanymi zwiemy wody zawierające pewien odsetek połączeń siarki. Wywierają one na ustrój silniejszy wpływ niż solanki, gdyż jon siarki jest dla ustroju bardziej obcy niż jony sodu lub chloru. Działając bardzo silnie na skórę i narząd krążenia wpływają pośrednio także na macicę i to nie tylko w stosowaniu zewnętrznym (natryski na podbrzusze i okolicę krzyżową), ale także jako napój. W schorzeniach ginekologicznych stosuje się głównie wody siarczane o słabszym stężeniu, które w leczeniu przewlekłych zapaleń macicy i jej przydatków dają dobre wyniki.

Polskie wody siarczane należą do najsilniejszych w Europie. Ze względu na ich skład chemiczny rozróżniamy grupę wód siarczano-słonych (np. Busko, Solice) i siarczano-wapniowych lub siarczano-wapniowo-magnezowych (np. Krzeszowice, Swoszowice).

OGÓLNE UWAGI O BIORYTMICE

Badania nad biorytmiką znalazły się w kręgu zainteresowań myślicieli już w czasach antycznych oraz średniowieczu, przy czym powstałe wtedy koncepcje przetrwały do pierwszej połowy XIX wieku.

Motywacje – kontynuacja

Zwracaliśmy uwagę na fakt, że w etyce seksualnej jest wiele takich norm, które są prakseologiczne, ale ich motywacja jest moralna, co może przemawia za dwustronnością warunkowania nie tylko jako postulatu dla życia codziennego jednostki, ale praktyki historycznej w tej sferze zachowań. Dyrektywa zawarta w porzekadle „w tym cały jest amba- raz, żeby dwoje chciało naraz”, przemawiająca za skutecznością interakcji, a nie gwałtu, wyraża się i normą moralną wzajemnością, i wartością miłości jako dobra: „jeżeli kochający prosi, to kochany przyzwala”. Nadawanie rangi moralnej motywacjom dotyczącym sfery seksu występuje też tam, gdzie należy podkreślić doniosłość, siłę obowiązywania, jak gdyby zasada prakseologiczna nie wystarczała jako jedyne uzasadnienie, czy też tam, gdzie należy podkreślić cel nadrzędny. Przykładowo: dyrektywa, która zaleca zaniechanie współżycia seksualnego po nadużyciu alkoholu, powołuje się na możliwość negatywnych skutków dla potomstwa w tym stanie spłodzonego, ale sama czynność prokreacyjna jest tak doniosła, że uważa się w ogóle za niegodne człowieka współżycie partnerskie w stanie upojenia alkoholowego.

Badanie bakteriologiczne

Badanie bakteriologiczne może być również wykonywane podczas zabiegu operacyjnego i w tych przypadkach ma na celu stwierdzenie, czy w wydzielinie lub ropie, jeśli wylała się do otrzewnej, nie ma drobnoustrojów chorobotwórczych. Kroplę ropy lub wydzieliny pobiera się za pomocą wypalonego uszka platynowego i po roztarciu na szkiełku podstawowym oraz utrwaleniu barwi się ją najczęściej błękitem metylenowym lub metodą Grama. W ten sposób stwierdzić można w rozmazach bakterie ropne, pałeczkę okrężnicy, prątki gruźlicy lub grzybek promienicy przy użyciu odpowiedniej metody barwienia.