1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Potrzeba seksualna – rozwinięcie

Na przełomie wieku przedszkolnego i szkolnego wzrastają zainteresowania zagadnieniami seksualnymi. Dzieci interesują się własnymi narządami płciowymi, obnażają się, chętnie oglądają narządy płciowe innych osób oraz chętnie organizują zabawy połączone z przebieraniem się, obnażaniem i dotykaniem. Mimo że w czasie tych zabaw, połączonych z wzajemnym dotykaniem, dochodzi czasem do erekcji, nie można z całą pewnością stwierdzić, czy wynikają one z potrzeby seksualnej, czy też uwarunkowane są raczej ciekawością, wynikającą z pragnienia zaspokojenia potrzeby poznawczej. Jak wykazują obserwacje dzieci oraz badania eksperymentalne nad małpami Macacus rhesus, zarówno ścisły kontakt z matką w ciągu pierwszych lat życia, jak i późniejsze zabawy dziecięce odgrywają pozytywną rolę w rozwoju emocjonalno-seksualnym. W doświadczeniach tych wykazano, że małpy pozbawione możliwości rozwoju kontaktów społecznych i emocjonalnych przez odizolowanie ich od matek nie potrafiły w wieku dojrzałym podejmować prawidłowych kontaktów seksualnych. Podobny efekt wywierało pozbawienie małych małp kontaktu socjalnego z innymi małpami. Po osiągnięciu dojrzałości małpy te nie tylko nie potrafiły nawiązywać kontaktu socjalnego, ale nie umiały również zachowywać się w sposób zmierzający do uzyskania zaspokojenia seksualnego. Wiele obserwacji wskazuje na to, że wszelkie formy kontaktów społecznych wykazywane przez dzieci, a między innymi niedojrzałe formy aktywności seksualnej (gry i zabawy o zabarwieniu seksualnym, pieszczoty i pocałunki), zdają się mieć pozytywne znaczenie dla podjęcia prawidłowych kontaktów seksualnych w wieku dojrzałym. Są więc wprawdzie infantylną, lecz pozytywną fazą rozwoju emocjonalno-seksualnego. Ich pozytywną rolę tłumaczy się m.in. tym, że – jak wiadomo – podstawowe mechanizmy biologiczne leżące u podłoża funkcji fizjologicznych przejawiają się w postaci niespecyficznych stanów napięcia. Stany te, m.in. pobudzenie seksualne, aby mogły ulec redukcji, muszą zostać prawidłowo rozpoznane, a poza tym osobnik musi się nau- ' czyć sposobów tej redukcji. Wyuczenie to następuje właśnie w toku zabaw dziecięcych oraz zachowań imitacyjnych.

About The Author

admin

Leave a Reply