1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

SKUTKI DZIAŁANIA KANCEROGENÓW CZĘŚĆ 2

Na ogólną prawidłowość charakteryzującą zależność skutku działania i czasu jego ujawnienia się od łącznej dawki i wykładnika kancerogen- ności nakłada się wtórnie wpływ wielu czynników dodatkowych, w tym przede wszystkim promocyjnych, które określają prawdopodobieństwo i czas wystąpienia choroby nowotworowej. Należą do nich również czynniki związane z indywidualnym ,,podłożem genetycznym”.

Praktyczne znaczenie tego czynnika u ludzi w odniesieniu do kancero- genezy polekowej jest niemal zupełnie nie znane.

Innym nieco lepiej poznanym czynnikiem określającym dodatkowo prawdopodobieństwo i czas rozwoju nowotworu jest stopień dojrzałości oraz aktywność proliferacyjna narządów i tkanek eksponowanych na działanie kancerogenu.

Droga wprowadzenia do organizmu czynnika wywołującego rozwój nowotworów może mieć decydujące znaczenie dla wystąpienia działania kancerogennego. Wykazano, że wszczepienie folii lub płytek z materiałów całkowicie obojętnych biologicznie, np. z wielu mas plastycznych lub metali, może wywoływać miejscowo rozwój mięsaków u gryzoni laboratoryjnych [14, 60], Prawdopodobieństwo powstania nowotworu w miejscu wszczepienia tych materiałów miało związek z ich cechami fizycznymi, np. kształtem i porowatością.

U ludzi, a także w badaniach na zwierzętach doświadczalnych, obserwowano rozwój mięsaków w miejscach wstrzykiwania wielkocząsteczkowych kompleksów żelaza stosowanych w terapii niektórych typów niedokrwistości. Związki te nie przejawiają natomiast żadnego działania kancerogennego w warunkach ich podawania doustnego [20],

About The Author

admin

Leave a Reply