1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

PODTLENEK AZOTU

Cyklopropan jest typowym wziewnym środkiem znieczulającym ogólnie działającym niepożądanie i wywołującym zaburzenia rytmu serca. Już w płytkim znieczuleniu ogólnym dochodzi do „wędrowania rozrusznika”. Pojawiają się skurcze dodatkowe pochodzenia przedsionkowego i komorowego lub w postaci rytmu bliźniaczego: są one szczególnie wyraźne po zastosowaniu amin katecholowych. Często występuje rytm węzłowy. Objawy te nasilają się w miarę pogłębiania znieczulenia nawet wówczas, gdy utrzymana jest właściwa wymiana gazowa w płucach. Ciśnienie krwi ulega początkowo nieznacznemu podwyższeniu i równocześnie zwiększa się przepływ krwi w mięśniach i skórze, następnie skutkiem pobudzenia nerwu błędnego występuje rzadkoskurcz, zmniejszenie objętości wyrzutowej serca i ciśnienia tętniczego krwi [1, 7],

Podtlenek azotu – jego działanie niepożądane jest nieznaczne, jeśli nie ma niedotlenienia. Zmniejsza on w niewielkim stopniu kurczliwość mięśnia sercowego, nie powoduje zaburzeń rytmu serca, nie wpływa na stan naczyń krwionośnych i nie wywołuje zmian ciśnienia tętniczego krwi, gdyż stosowany sam, bez innych środków znieczulających, nie wykazuje pobudzającego wpływu na układ adrenergiczny [7], Podtlenek azotu w mieszaninie z tlenem w proporcjach zapewniających prawidłowe utle- nowanie krwi praktycznie nie wpływa na serce i układ krążenia. Należy jednak pamiętać, że już stężenie 40% podtlenku azotu wpływa depresyjnie na mięsień sercowy. Równoczesne zastosowanie, podczas znieczulenia ogólnego podtlenkiem azotu, silnych leków przeciwbólowych obniża stężenie tego gazu konieczne do uzyskania głębokiego znieczulenia. Stwierdzono też, że u chorych znieczulanych równocześnie podtlenkiem azotu i enfluranem występuje mniejsza depresja układu krążenia niż podczas znieczulenia samym enfluranem i to w stężeniach, które dają taką głębokość znieczulenia, jak przy zastosowaniu podtlenku azotu [19].

About The Author

admin

Leave a Reply