1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

KANAMYCYNA A USZKODZENIE UCHA WEWNĘTRNEGO

W ocenie dawki całkowitej streptomycyny, którd wywołuje objawy niepożądane ze strony ucha wewnętrznego (przy prawidłowej czynności nerek), notuje się duże różnice: na podstawie analizy własnego materiału Miszke [41] uważa, że dawka całkowita 20 – 30 g może być powodem występowania zaburzeń przedsionkowych inni obserwowali je dopiero po przekroczeniu 800-1000 g [10]. Dawka nie przekraczająca 1,0 g/24 h u chorych z prawidłową czynnością nerek i przy stałej kontroli funkcji ucha wewnętrznego, wydaje się stosunkowo bezpieczna, nawet przy długotrwałym stosowaniu. Wystąpienie niewielkich zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, przy braku zmian w pobudliwości narządu przedsionkowego, nie jest wskazaniem do odstawienia antybiotyku, lecz do zmniejszenia dawki dobowej lub podzielenia jej na części. Dotyczy to zwłaszcza chorych, u których streptomycyna jest stosowana jako lek z wyboru przez dłuższy czas. Wyjątkowo spotyka się nadwrażliwość osobniczą do uszkodzenia ucha wewnętrznego może dojść już po przyjęciu kilku gramów antybiotyku [5], Znacznie częściej niż u dorosłych uszkodzenie układu równowagi i narządu słuchu występuje u dzieci. Według Prazica i Salaja objawy te występowały u 36% dzieci leczonych streptomycyną z powodu gruźlicy płuc [48],

Kanamycyna. Możliwość uszkadzania ucha wewnętrznego przez kana- mycynę brano pod uwagę już przy wprowadzaniu jej do lecznictwa, a doniesienia kliniczne i prace doświadczalne wkrótce potwierdziły te przypuszczenia [17, 19, 66].

About The Author

admin

Leave a Reply