1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

STOSOWANIE LABETALOLU

Wlewy dożylne labetalolu w dawce 30 – 400 mg stosowano w ostry zawale mięśnia sercowego, w którym ciśnienie krwi osiągało wartość wyższe niż 21,3/14,7 Pa (160/110 mm Hg) [672], Stwierdzono wówczas spa dek ciśnienia krwi, zwolnienie czynności serca, zmniejszenie wskaźnik sercowego oraz spadek ciśnienia w tętnicy płucnej.

Długotrwałe, kilkuletnie leczenie nadciśnienia samoistnego lub pocho dzenia nerkowego labetalolem podawanym doustnie w dawkach dobiera nych indywidualnie 400 – 300 mg/dobę powoduje trwale utrzymujący si spadek ciśnienia krwi [806, 984], Ciągłe 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwii u chorych na nadciśnienie otrzymujących labetalol w dzień nej dawce 300-1800 mg nie wykazało dobowych wahań, ani też hipo tensji ortostatycznych [63]. ' '

U chorych na nadciśnienie, cierpiących również na dusznicę bolesną zażywanie labetalolu powodowało zmniejszenie występowania napadów bólów wieńcowych spontanicznie lub po wysiłku [102] oraz zwiększało tolerancję na wysiłek [438], '

Opisywane są również próby stosowania labetalolu w feochromocyto- mie, szczególnie zaś przed jej usunięciem [524] oraz w czasie narkozy halotanowej [219]. Wielu autorów podkreśla brak objawów niepożądanych przy stosowaniu labetalolu poza zawrotami głowy (u 5% badanych pacjentów), występującym wówczas, gdy podaje się dawki większe (2000 mg/dobę), zmęczeniem oraz marami sennymi [232, 443].

About The Author

admin

Leave a Reply