1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

OVOTESTES

Ovotestes – gonada wykazująca budowę zarówno jądra, jak i jajnika. dowych we wczesnym stadium rozwoju płodowego, w związku z czym – zgodnie z eksperymentami Josta – rozwój osobników nastąpił w kierunku męskim. W przypadkach rodzinnie występującego zespołu czystej dysgenezji gonad nie stwierdzono obecności antygenu H-Y, co świadczy o tym, że w przypadkach tych odpowiedzialna za brak jąder jest mutacja genetyczna, która uniemożliwiła nawet rozpoczęcie pierwszych etapów różnicowania pierwotnej gonady w kierunku męskim.

Antygen H-Y jest białkiem związanym z błoną komórkową. Wachtel i współpracownicy (1976) oraz Ohno (1976) są zdania, że antygen H-Y jest odpowiedzialny za genetyczną determinację pierwotnej gonady w kierunku męskim. Uważają oni, że spośród wszystkich komórek z ka- riotypem XY, jedynie pierwotne komórki płciowe posiadają specyficzny w stosunku do antygenu H-Y receptor błony komórkowej. Działanie antygenu H-Y powoduje rozpoczęcie różnicowania pierwotnych komórek płciowych w kierunku męskim, a z kolei komórki te, przez bezpośredni kontakt z gonadą, wywierają wpływ na różnicowanie się jej jako jądra. Badania Koo i współpracowników (1976) wykazały, że gen H-Y jest umiejscowiony na ramionach krótkich (p) chromosomu Y. Stwierdzono bowiem, że pacjenci z całkowitą delecją ramion krótkich nie wykazywali tego antygenu, natomiast występował on u pacjentów z całkowitą delecją ramion długich.

About The Author

admin

Leave a Reply