1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Medycyna

White i Wiltse

White i Wiltse wyraźnie zaznaczają, że nazbyt często jeszcze lekarze skłonni są łączyć bóle krzyża u chorych operowanych z rozległą laminektomią i następczą niestabilnością. Autorzy ci po analizie dużej liczby operowanych przypadków oraz szerokiej ankietyzacji środowiska doszli do wniosku, że dzięki właściwej selekcji przypadków można wykonywać rozległą laminektomię bez obawy powstawania niestabilności.

Wytrzymałość kręgosłupa

Wytrzymałość kręgosłupa jest odwrotnie proporcjonalna do czasu trwania obciążenia. Jeśli kręgosłup jest narażony na nieprzerwane obciążenie, to sztywność tkanek zwiększa się i wytrzymałość na uszkodzenie się zmniejsza. Podobne skutki „odkształcające” są wytwarzane przez drgania. Kiedy wzrost obciążenia jest gwałtowny i kręgosłup jest narażony na gwałtowne drgania, wtedy jego odporność na uraz może być zmniejszona w porównaniu ze wskaźnikiem wzrostu odporności podczas normalnej dowolnej czynności. Prawdopodobnie przy gwałtownych drganiach jest zbyt mało czasu, aby kręgosłup mógł przystosować się fizjologicznie, gdyż w sytuacjach nieoczekiwanych, np. w czasie wypadku, czas reakcji jest zbyt krótki.

Uszkodzenie płuc

Do uszkodzenia płuc dochodzi najczęściej w wypadkach komunikacyjnych, zwłaszcza samochodowych, rzadziej na skutek zgniecenia ciężkim przedmiotem oraz w wyniku upadku z wysokości [1, 2, 4, 5, 6], W warunkach pokojowych bardzo rzadko dochodzi do zranień ściany klatki piersiowej i uszkodzenia płuc z powodu postrzału [3], a nieco częściej z powodu ran kłutych i tłuczonych [6, 7], Śmiertelność wynikająca z ob-rażeń płuc waha się od 2,5 proc. do 57 proc. [6]. Tak rozbieżne wyniki należy wiązać z niejednolitą klasyfikacją i doborem przypadków oraz często ze współistniejącymi obrażeniami innych narządów i okolic ciała.

Pełzaka czerwonki w kale

Poszukując pełzaka czerwonki w kale, równocześnie określa się cechy kału, które pozwalają na odróżnienie pełzakowicy od czerwonki bakteryjnej. Podejrzenie pełzakowicy mogą nasuwać: mała liczba komórek w kale, wśród nich przewaga krwinek białych jednojądrzastych nad wielojądrzastymi, uszkodzone przez enzymy proteolityczne komórki nabłonkowe, liczne krwinki czerwone ułożone w kłębkach lub zwojach oraz obecność w 25% przypadków pełzakowicy przewlekłej kryształów Charcota-Leydena. W wycinkach jelita grubego lub materiale pobranym z owrzodzeń w czasie rektoskopii można w niektórych przypadkach wykryć pełzaka i stwierdzić charakterystyczne owrzodzenia zmiany stwierdzone podczas rektoskopii często mogą być większe niż to sugeruje obraz kliniczny.

Nowotwór ze śródblonka naczyniowego

Nowotwór ze śródblonka naczyniowego (haemangioendothelioma) występuje u dzieci i umiejscawia się w skórze i tkance podskórnej kończyn, ma postać miękkiego sinoczerwonego guza. Rośnie naciekająco i po nie dość rozległym wycięciu daje wznowy, a nawet przerzuty.

Po kąpieli – Liszaj

Po kąpieli wycieramy dziecko energicznie i kładziemy do uprzednio ogrzanego łóżka. Jeżeli w czasie kąpieli wystąpią objawy ziębnięcia lub sinienia, należy natychmiast kąpiel przerwać.

Boracis Glycerini

Roztwór boraksu w glicerynie jest dostępny w postaci gotowego preparatu pod nazwą „Aphtin”. Stosując pędzlowanie pioktaniną u noworodków, należy baczyć, by noworodek nie połknął zbyt dużej ilości roztworu. W przypadkach opornych na zwykłe leczenie oraz w grzybicy uogólnionej stosuje się doustnie antybiotyk przeciwgrzybiczy — myko- statinę (nystatinę) w ilości 5-0-0—1-0-0-0 j. na dobę.

Zgorzel policzków

Zgorzel policzków (noma) jest niezwykle rzadkim schorzeniem, występującym u dzieci wyniszczonych wskutek długotrwałego zakażenia lub niedożywienia. Przyczyną jest zakażenie wtórne krętkami i innymi drobnoustrojami. Leczenie odpowiednio dobranym antybiotykiem oraz leczenie ogólne wzmacniające. Rzadko zachodzi potrzeba wycięcia chirurgicznego w zdrowej tkance.

Przepuklina

Leczenie jest wyłącznie operacyjne i wymaga wysokich kwalifikacji lekarskich i pielęgniarskich. Śmiertelność jest bardzo duża i zależy od rodzaju wady, wczesnego rozpoznania oraz od wyszkolenia chirurga i umiejętnej opieki nad dzieckiem. Pierwszym etapem leczenia jest zwykle gastrostomia lub założenie do żołądka cewnika polietylenowego na stałe i karmienie dziecka tą drogą.

Przedziurawienie żołądka

Gastritis corrosiva występuje w przebiegu uszkodzenia błony śluzowej żołądka substancjami żrącymi lub drażniącymi (ługi, kwasy, gorące potrawy itp.). Anatomopatologicznie stwierdza się ogniska martwicy, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej oraz owrzodzenia. Leczenie w okresie ostrym — p. rozdział „Zatrucia” w okresie późniejszym leczenie dietetyczne jak w ostrym nieżytowym zapaleniu żołądka.